Széchenyi 2020

Jelenlegi hely

Társasági Adó

TÁRSASÁGI ADÓ

A társasági adó törvényt érintő változások tekintetében a társaságok likviditási helyzetének javítását célzó növekedési adóhitel bevezetése bír nagy jelentőséggel.

növekedési adóhitel igénybevételével azon Tao tv. hatálya alá tartozó vállalkozások, amelyek megfelelnek az előírt feltételeknek két év haladékot kapnak az adóévi társasági adóelőleg/adó meghatározott részének megfizetésére.

Az előírt feltételek az alábbiak:

  • az adóalany társasági adóalanyisága az adóévet megelőző harmadik adóévben vagy korábban kezdődött és
  • az adóévben és a megelőző három adóévben nem vett részt átalakulásban, egyesülésben, szétválásban és
  • az adóévi adózás előtti eredménye legalább ötszöröse a megelőző adóévi adózás előtti eredmény abszolút értékének és
  • az adóelőleg kiegészítésre nyitva álló határidőig (adóév december 20-a) az adóhatóság részére nyilatkozik, hogy a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket kívánja alkalmazni.

Amennyiben az adóalany a fenti feltételeket együttesen teljesíti, úgy az adóévi fizetendő adó adóévi adózás előtti eredményének az adóévet megelőző évi adózás előtti eredményét meghaladó részére eső része növekedési adóhitelnek minősül, melynek összegét az adóévet követő nyolc negyedév alatt részletekben fizetheti meg.

Fontos azonban, hogy a növekedési adóhitel megállapításakor a visszaélések megakadályozása érdekében az alábbi juttatások nem vehetők figyelembe:

  • osztalék-és kamatjövedelem,
  • kapcsolt vállalkozástól adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásból, juttatásból, véglegesen átvett pénzeszközből, térítés nélkül átvett eszközből származó bevétel,
  • kapcsolt vállalkozástól ellenérték nélkül történt kötelezettségátvállalásból származó bevétel.

A növekedési adóhitelhez kapcsolódóan új adókedvezmény kerül bevezetésre: a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezések alkalmazása érdekében benyújtott nyilatkozatot követő két évben megvalósított beruházás kapcsán a kedvezményezett beruházási érték 19 %-ával csökkenthető a növekedési adóhitelre jutó adó még esedékessé nem vált összege. Az igénybe vehető adókedvezmény azonban nem haladhatja meg a növekedési adóhitelre jutó adó még esedékessé nem vált összegének 70%-át.

További változást jelent az a már a 2015. évi adókötelezettség megállapításakor is alkalmazható rendelkezés, amely alapján már nemcsak a bírságok, egyéb jogkövetkezmények elengedése, hanem azok visszatérítése esetén kapott összeg is figyelembe vehető társasági adóalap csökkentő tételként, amennyiben az így kapott bevétellel az adóévben vagy korábban a társasági adóalap növelésre került.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓJA

A módosítás értelmében 2016-tól a különadó alapját a hitelintézeteknél a 2014. évi éves beszámoló adataiból kell számítani.

Változik a különadó felső kulcsa: 2016. január 1-től adóalap 50 milliárd forintot meghaladó része után 0,53 % helyett 0,31%-ra módosul, illetve 2017. és 2018. év vonatkozásában 0,21%-ra csökken, de nem haladhatja meg a 2016-2018. adóévek vonatkozásában a 2015. évi különadó összegét.